PVC Partytenten
Stockage tenten
Vouwtenten
Pagode tenten
Stertenten
Stretch tenten
Pole tenten / Spantenten
Tentvloeren
Sta- / Receptietafels
XLCork
Beachvlaggen
ONLINE SUPPORT - LIVE CHAT
Stel hier uw vraag aan een medewerker


My status

Download algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden AMBISPHERE BVBA
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ambisphere BVBA. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Ambisphere BVBA. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Ambisphere BVBA behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene en specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Ambisphere BVBA erkend. Ambisphere BVBA garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Professioneletentkopen.be is een onderdeel van Ambisphere BVBA. Hier kan u terecht voor de aankoop van Professionele tenten die al dan niet door ons kunnen gemonteerd worden (mits meerprijs).
1. Toepasselijkheid
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten.
2. Totstandkoming overeenkomst
Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door de klant. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.
Wilt u de order toch nog annuleren terwijl u deze wel hebt geplaatst, verzoeken wij u direct ons daarvan op de hoogte te stellen voordat er kosten zijn gemaakt voor deze order. Retourneren van de goederen kan gebeuren tot 14 dagen na het levering/afhaling van de bestelling. Indien de goederen op maat gemaakt werden, dient er een annulatiekost betaald te worden. Deze zal steeds meegedeeld worden alvorens u de effectieve annulatie doorvoert. De consument mag de goederen retourneren binnen 14 dagen (na levering) zonder opgave van redenen en zonder kosten (behalve de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product en de kosten indien producten op aanvraag op maat gemaakt werden). Op maat gemaakte producten worden nooit teruggenomen. Het modelformulier voor herroeping kan u hier terugvinden (http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_WER_VI_Modelformulier_voor_herroeping_tcm325-246013.pdf)
3. Levertijd
Producten die wij zelf leveren, worden uitgeleverd na het afspreken van een leveringsdag met de klant. Producten die verstuurd worden via een transportdienst worden 1 werkdag na afhaling door deze dienst bij u geleverd.
4. Verzending en verzendkosten.

  • Alle bestellingen met een totaalbedrag van € 750,00 (incl.btw) of hoger worden franco (zonder transportkost) in België & Nederland geleverd.
  • Kleine pakketten (accessoires) verzenden wij met een koerierdienst (transportkost € 10,00 binnen BENELUX). Deze koerierdienst doet er meestal 1 werkdag over om het pakket bij u af te leveren (nadat dit werd opgehaald in ons bedrijf).
  • Voor bestellingen < € 750,00 (incl.btw) geschieden de verzendingen steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzenden en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.
  • Voor verzending van grote paketten (tenten) met een totaalbedrag lager dan € 750,00 (incl.btw) worden er voor België € 25,00 transportkosten aangerekend; voor Nederland € 50,00 transportkosten.
5. Prijzen
De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in euro’s (exclusief verzendkosten) Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
6. Betaling
Al de facturen zijn contant betaalbaar te Heverlee of bij levering tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk werd overeengekomen dat de klant op de vervaldag, vermeld op de factuur, dient te betalen. Bij niet betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag verhoogd met een intrest van 1,00% per maand en met een conventionele schadeloosstelling van 10% met een minimum van € 75,00 vanaf factuurdatum, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling.
Tevens worden dan alle andere openstaande factuurbedragen onmiddellijk opeisbaar en kunnen alle lopende contracten verbroken worden Ambisphere BVBA heeft het recht op dat ogenblik alle materialen te laten terughalen, zonder beroep te doen op de Rechter en alle kosten door te rekenen aan de klant.
In geval van faling van de klant wordt de klant of zijn afgevaardigde persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van de verschuldigde huurgelden alsook voor het onmiddellijk terugbezorgen van alle materialen.
De aankoopvoorwaarden van de klant worden als niet bestaande beschouwd, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
7. Klachten
De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan verkoop@ambisphere.be te melden. Klachten ter zake van leveringen dienen binnen 10 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk (of per email) aan ons gedaan te worden en dit steeds samengaand met gedateerde foto. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen crediteren. Het te crediteren bedrag zal minus de verzendkosten zijn. De kosten van verzending naar ons zijn geheel voor de klant.
8. Geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. De bevoegde Belgische rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan. In het geval dat een order moet worden gecrediteerd, geschiedt dit binnen 14 werkdagen na ontvangst van de betaling.
9. Overmacht
Indien Ambisphere BVBA door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.  Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige schadevergoeding. Onder overmacht van Ambisphere BVBA wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzien was.
Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een mogelijk overmachttoestand op de hoogte stellen.
10. Persoonlijke gegevens
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen van derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde schriftelijk (of per e-mail) ter inzage opvragen. Wij reageren binnen 2 weken op uw aanvraag. Ambisphere BVBA zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit haar database verwijderen. Indien u geen mailingen meer van ons wenst te ontvangen, kunt u dit altijd aangeven. Uw verzoek tot inzage, verwijdering of wijziging van uw gegevens kan u doen via email naar verkoop@ambisphere.be. Uw persoonlijke gegevens worden tijdens het bestel- en betaalproces via SSL-codering beveiligd en niet aan derden doorgegeven. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst.
11. Informatievoorziening
Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door Ambisphere BVBA al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook te raadplegen op onze website vóór het plaatsen van een bestelling.
Ambisphere BVBA stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar: vestigingsadres en inschrijvingsnummer bij KBO, de belangrijkste kenmerken van de producten waaronder de prijs, de wijze en kosten van aflevering en betaling, het adres waar klachten kunnen worden ingediend indien dit anders is dan haar vestigingsadres, de wijze van terugneming en teruggave van het product en de geldigheidsduur van het aanbod (indien van toepassing).
12. Garantie
De garantie op onze producten staat beschreven in volgende paragraaf.
De garantie dekt geen schade die wordt veroorzaakt door ondeskundig gebruik van de goederen door de klant. Indien bij aankoop blijkt dat het product (tent) defect/beschadigd is, heeft de klant recht op een nieuw product of op een herstelling indien deze kan gebeuren. De rechten van consumenten betreffende de gebreken van een nieuw object zijn onderworpen aan een verjaringstermijn van 2 jaar, terwijl de verjaringstermijn voor ondernemers 1 jaar bedraagt, vanaf het moment van de levering van de goederen bij de klant.
13. BeCommerce Label
Uw garantie voor kwaliteit en service! Bij ons winkelt u thuis.
Extra zekerheid: Daarom heeft het BDMV (Belgisch Direct Marketing Verbond), de branche-organisatie voor het kopen op afstand, het keurmerk BeCommerce guaranteed geïntroduceerd. Dit keurmerk biedt u - als consument - een stukje extra zekerheid.
De bedrijven die het keurmerk voeren, hebben zich verplicht om zich aan de bijbehorende voorwaarden te houden. Het opstellen van deze voorwaarden, over bijvoorbeeld levering en betaling. Kortom, het BeCommerce label staat garant voor goede kwaliteit van al onze artikelen en een altijd correcte service! (zie ook http://www.becommerce.be/nl/leden/zoek-een-lid/d/certificate/62)
Overleg: Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij proberen dan in overleg met u, uw klacht zo snel en goed mogelijk op te lossen.
Comité van Toezicht van het BDMV Komen we er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij het Comité van Toezicht van het BDMV. Deze instantie onderzoekt uw klacht en zoekt een oplossing voor uw probleem. De bedrijven die lid zijn van het BDMV (waar BeCommerce deel van uitmaakt) respecteren de gedragscode en zijn gebonden door de uitspraken van het Comité van Toezicht. U herkent de leden aan het BDMV en BeCommerce label.
14. Rechtbank
Alle geschillen in verband met deze huurovereenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Leuven.
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
 
Ambisphere BVBA
Ambachtenlaan 38C
3001 HEVERLEE
BTW: BE-0840.322.183
+32 (0) 16/41.40.68
verkoop@ambisphere.be
 

Uw taalkeuze
Nederlands Engels Frans Duits
Winkelwagen
In De Kijker !
Login
Gebruiker
Wachtwoord
Login
2ef8caf076b5036fcb8330d939ae1f58.jpg
3c75de157a2f34902115e11fd34de008.jpg
5057d28af265ade1a82feee1293ad637.jpg
Alle bedragen zijn inclusief BTW   
Powered by CCV Shop
Partytenten kopen Vouwtenten kopen Feesttenten kopen Tenten kopen Partytent Feesttent Vouwtent Plooitent
Als promo kunnen we u volgende PVC partytenten aanbieden aan aantrekkelijke prijzen:

ACTIE: GRATIS VERANKERINGSSET (4x haring, 4x spanriem)
BIJ AANKOOP VAN EEN VOUWTENT
Aanbod geldig zolang de voorraad strekt
Prijzen inclusief 21% BTW